Med hjälp av Widecos övervakningssystem WiDetect A1 säkerställer Vårgårda kommun att de snabbt blir informerade och kan agera om något avviker från det normala i kommunens spillvattenbrunnar.

– Det är skönt att veta att vi får den information vi behöver om något skulle gå fel, säger Dale Andersson, projektledare på Vårgårda kommun.

Det var under sommaren som Wideco installerade WiDetect A1-systemet i en befintlig betongbrunn i Vårgårda, där avloppsvatten leds igenom. Installationen möjliggör effektiv fjärrövervakning, genom uppkopplingen mot Widecos IoT-lösning WISION.

Om en brunn av denna typ är oövervakad kan det i värsta fall få stora negativa konsekvenser. Skulle ledningen nedströms blockeras så fylls brunnen snabbt upp för att sedan brädda ut i ån – men är oturen framme är även åns vattennivå så pass hög, att det snabbt bygger på uppströms. Det medför en stor risk för att källare i berörda fastigheter fylls med avloppsvatten. Med hjälp av Widecos system, som Vårgårda kommun nu använder, kan dessa risker förutses och förhindras.

Hur fungerar systemet?

WiDetect A1-systemet möjliggör effektiv fjärrövervakning av vattenbrunnar. IoT-plattformen WISION visualiserar status en gång per dygn, och larmar så fort en vippa blir aktiv. Om oroande aktivitet påträffas i brunnen informeras omedelbart de medarbetare i kommunen som har ansvar för att vidta åtgärder, via sms och e-post. Det snabba informationsflödet ger medarbetarna goda möjligheter att åka ut till brunnen och pumpa bort avloppsvatten innan de skadliga effekterna hinner bli verklighet.

På vilket sätt underlättar systemet för kommuner?

Våra kommuner har det yttersta ansvaret för att säkerställa att vattennivåerna i brunnar och åar hålls på en bra nivå. Ett centralt ord i detta sammanhang är proaktivitet. Det gäller att ligga steget före och korrigera små avvikelser innan de växer sig stora och åsamkar skada på invånarnas egendom.

– Att Vårgårda kommun satsar på en smart övervakningslösning tyder på att de är beredda att ta det ansvar som åligger dem, på ett föredömligt sätt, menar Dan Wärja, Account Manager på Wideco.

Sedan installationen gjordes har det faktiskt vid ett tillfälle hänt att systemet haft anledning att varna i den aktuella brunnen – och berörd personal kunde förbereda sig på att rycka ut. Med en proaktiv bräddningskontroll på plats har kommunen skapat bästa möjliga förutsättningar att hantera situationer som uppstår – och eventuella orosmoln framöver.

– Skulle det bli problem vill vi självklart minimera skadan så mycket vi bara kan. Det känns tryggt att Wideco har gett oss rätt utrustning för att lyckas med det, avslutar Dale Andersson.

Vårgårda WISION

Utdrag från vår IoT-plattform WISION.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

sales@wideco.se

+46 (0)33 101810.

Widetect A1 System i Vårgårda.