Säkerställd produktkvalitet

Widecos produkter motsvarar de allra högsta internationellt erkända kvalitetsstandarder. Våra produkter genomgår hårda tester enligt nationella och internationella föreskrifter och standarder. Den höga produktkvaliteten säkerställs genom långtgående kvalitetsstyrning. Regelbunden inspektion av externa testinstitut garanterar dessutom att globala standarder iakttas.

Internationella godkännanden

Många av Widecos produkter förfogar över internationellt erkända godkännanden och tilllåtanden. Dessa produkter får vid tillverkningen en typskylt med serienummer och godkännandetecken, som t.ex. ETL. Detta gäller som godkännandebevis.

CE märkning

Widecos produkter som släpps ut på marknaden ska vara säkra. Ett CE-märke på våra produkter betyder att vi intygar att produkterna uppfyller EU:s krav på hälsa och säkerhet. CE-märket är även ett handelsmärke som gör att våra produkter kan säljas fritt över nationsgränserna inom EU och EES.